วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

รูปของโรงเรียนถาวรานุกูล

ป้ายชื่อโรงเรียน

อาคารเรียน 1


อาคารเรียน 2

อาคารเรียน 3


อาคารเรียน 4

พระพุทธรูปหน้าโรงเรียน

นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ
วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

เพลงประจำโรงเรียน

มาร์ชถาวรานุกูล

คำร้อง : เยาวลักษณ์ โกมารกุล ณ นคร
ทำนอง : ธนิต ผลประเสริฐ
เรียบเรียงเสียงประสาน : ธนิต ผลประเสริฐ

สถานศึกษาถาวรานุกูล ถิ่นเจิดจำรูญงามด้วยวิทยา
เรือใบสัญลักษณ์งามสง่า แดงขาวเจิดจ้าเด่นศักดิ์ศรี
ร่มเงาพิกุลทุกคนยังฝังใจ ใต้เงากิ่งใบร่มเย็นชั่วนาตาปี
การเรียนและกีฬานั้นเรามี รักสามัคคีมีระเบียบพร้อมวินัย
ลูกน้ำเค็ม (ลูกน้ำเค็ม) ล้วนเข้มข้น (ล้วนเข้มข้น)
กตัญญูล้นเป็นสิ่งประจำใจ หลวงพ่อบ้านแหลมนบบูชากราบไหว้
ชาติ ศาสน์ จอมไท้ เทอดเหนือชีวา
สถานศึกษาถาวรานุกูล ถิ่นเจิดจำรูญศิษย์ต่างรักบูชา
รวมใจและสร้างสมนามเราก้องหล้า สถานศึกษาถาวรานุกูล
มีความรู้ (มีความรู้) คู่ความคิด (คู่ความคิด) จิตมั่น ในคุณธรรม
มีความรู้ (มีความรู้) คู่ความคิด (คู่ความคิด) จิตมั่น ในคุณธรรม

นโยบายโรงเรียนถาวรานุกูล

วิสัยทัศน์

โรงเรียนถาวรานุกูลเป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมเทคโนโลยี มีความเป็นสากล

พันธกิจ

  1. 1. จัดระบบบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. 2. พัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
  3. 3. เสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นสากล

เป้าหมาย

โรงเรียนถาวรานุกูลกำหนดเป้าหมายในการพัฒนานักเรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้

  1. 1. บุคลิกภาพดี มีน้ำหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน แต่งกายสุภาพ สะอาดเรียบร้อย ร่าเริงแจ่มใส กิริยามารยาทดี กล้าแสดงออก อย่างเหมาะสมในที่ชุมชน และปลอดจากสิ่งเสพย์ติด
  2. 2. มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
  3. 3. มีความคิดสร้างสรรค ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียน และรักการค้นคว้า
  4. 4. เป็นผู้มีทักษะกระบวนการในการทำงาน
  5. 5. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาสิ่งแวดล้อม และยึดมั่นในวิธีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  6. 6. มีความรู้อันเป็นสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประวัติโรงเรียนถาวรานุกูล

โรงเรียนถาวรานุกูล เดิมตั้งอยู่บริเวณวัดธรรมนิมิต ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ก่อตั้งคือ สมภารเที่ยง เจ้าอาวาสวัดธรรมนิมิต
ซึ่งได้ก่อตั้งมาก่อน พ.ศ. 2462 โดยให้พระสงฆ์เป็นครูสอนร่วมกับฆราวาสในระยะเริ่มต้นนั้นการเรียนไม่ได้จัดเป็นชั้นเรียนจุดประสงค์
เพียงต้องการให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้เท่านั้นต่อมาพระครูสุตสาร(ถนอม)วาวโร เป็นเจ้าอาวาสได้จัดตั้งโรงเรียนให้มั่นคงถาวร
จึงให้ชื่อว่า โรงเรียนถาวรานุกูล


สีประจำโรงเรียน แดง - ขาว
แดง - กล้าหาญ กล้าคิด กล้าทำ กล้าพูด ในสิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม มีเหตุผล
ขาว - ความบริสุทธิ์ ความสามัคคีกลมเกลียวความพร้อมความคิดความตั้งใจจริงที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง

พ.ศ. 2464 เปลี่ยนฐานะจากโรงเรียนวัดมาเป็นโรงเรียนราษฎร์
พ.ศ. 2468 ยกฐานะจากโรงเรียนราษฎร์ เป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสมุทรสงคราม
พ.ศ. 2509 ย้ายมาอยู่ที่ตั้งปัจจุบันคือ 34/9 ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
ที่ตั้ง เลขที่ 34/9 ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
เปิดสอน แบบสหศึกษา ม.1 - ม.6 สายสามัญ
พื้นที่ 12 ไร่ 1 งาน 45.4 ตารางวา

คติพจน์ นิมิตตํ สาธุรูปานํ กตญญู กตเวทิตา (ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี)
ปรัชญา มีความรู้ คู่ความคิด จิตมั่นในคุณธรรม
ตราประจำโรงเรียน เป็นรูปเรือใบล้อมรอบด้วยวงกลม

ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นพิกุล
อักษรย่อ ถ.น.
ผู้บริหาร นายบุรี แสงศิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนถาวรานุกูล
นางนภาพร ทองเก่งกล้า รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นางจารุณี พ่วงศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง
นายวัฒนชัย เศรษฐวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
นายวิศิษฐ์ พหลยุทธ รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

คณะอาจารย์ 100 คน ลูกจ้างประจำ 12 คน จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2551 มีนักเรียนทั้งสิ้น 2,233 คน
สามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ (034) 711238 โทรสาร (034) 711238 ต่อ 121

MV