วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

นโยบายโรงเรียนถาวรานุกูล

วิสัยทัศน์

โรงเรียนถาวรานุกูลเป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมเทคโนโลยี มีความเป็นสากล

พันธกิจ

  1. 1. จัดระบบบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. 2. พัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
  3. 3. เสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นสากล

เป้าหมาย

โรงเรียนถาวรานุกูลกำหนดเป้าหมายในการพัฒนานักเรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้

  1. 1. บุคลิกภาพดี มีน้ำหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน แต่งกายสุภาพ สะอาดเรียบร้อย ร่าเริงแจ่มใส กิริยามารยาทดี กล้าแสดงออก อย่างเหมาะสมในที่ชุมชน และปลอดจากสิ่งเสพย์ติด
  2. 2. มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
  3. 3. มีความคิดสร้างสรรค ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียน และรักการค้นคว้า
  4. 4. เป็นผู้มีทักษะกระบวนการในการทำงาน
  5. 5. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาสิ่งแวดล้อม และยึดมั่นในวิธีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  6. 6. มีความรู้อันเป็นสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

MV