วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ประวัติโรงเรียนถาวรานุกูล

โรงเรียนถาวรานุกูล เดิมตั้งอยู่บริเวณวัดธรรมนิมิต ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ก่อตั้งคือ สมภารเที่ยง เจ้าอาวาสวัดธรรมนิมิต
ซึ่งได้ก่อตั้งมาก่อน พ.ศ. 2462 โดยให้พระสงฆ์เป็นครูสอนร่วมกับฆราวาสในระยะเริ่มต้นนั้นการเรียนไม่ได้จัดเป็นชั้นเรียนจุดประสงค์
เพียงต้องการให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้เท่านั้นต่อมาพระครูสุตสาร(ถนอม)วาวโร เป็นเจ้าอาวาสได้จัดตั้งโรงเรียนให้มั่นคงถาวร
จึงให้ชื่อว่า โรงเรียนถาวรานุกูล


สีประจำโรงเรียน แดง - ขาว
แดง - กล้าหาญ กล้าคิด กล้าทำ กล้าพูด ในสิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม มีเหตุผล
ขาว - ความบริสุทธิ์ ความสามัคคีกลมเกลียวความพร้อมความคิดความตั้งใจจริงที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง

พ.ศ. 2464 เปลี่ยนฐานะจากโรงเรียนวัดมาเป็นโรงเรียนราษฎร์
พ.ศ. 2468 ยกฐานะจากโรงเรียนราษฎร์ เป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสมุทรสงคราม
พ.ศ. 2509 ย้ายมาอยู่ที่ตั้งปัจจุบันคือ 34/9 ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
ที่ตั้ง เลขที่ 34/9 ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
เปิดสอน แบบสหศึกษา ม.1 - ม.6 สายสามัญ
พื้นที่ 12 ไร่ 1 งาน 45.4 ตารางวา

คติพจน์ นิมิตตํ สาธุรูปานํ กตญญู กตเวทิตา (ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี)
ปรัชญา มีความรู้ คู่ความคิด จิตมั่นในคุณธรรม
ตราประจำโรงเรียน เป็นรูปเรือใบล้อมรอบด้วยวงกลม

ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นพิกุล
อักษรย่อ ถ.น.
ผู้บริหาร นายบุรี แสงศิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนถาวรานุกูล
นางนภาพร ทองเก่งกล้า รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นางจารุณี พ่วงศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง
นายวัฒนชัย เศรษฐวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
นายวิศิษฐ์ พหลยุทธ รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

คณะอาจารย์ 100 คน ลูกจ้างประจำ 12 คน จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2551 มีนักเรียนทั้งสิ้น 2,233 คน
สามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ (034) 711238 โทรสาร (034) 711238 ต่อ 121

1 ความคิดเห็น:

MV